REGULAMIN SKLEPU Sto90.pl

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady, zakres i warunki dokonywania zakupów w sklepie internetowym Sto90, dostępnym pod adresem elektronicznym www.sto90.pl (zwanym dalej jako: „Sklep”) oraz tworzenia kont Użytkowników, w szczególności zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów sprzedaży i innych umów o świadczenie usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

  2. Właścicielem i administratorem Sklepu jest firma Organizm Mirosław Gurzyński, ul. Fasolowa 37 m. 6, 87-100 Toruń, NIP: 9562091952 REGON: 341286156, zwana dalej „Administratorem”.

  3. Autorskie prawa majątkowe do Sklepu należą w całości do Administratora.

  4. Administrator jest zobowiązany do zapewnienia obsługi technicznej Sklepu i Zamówień, tj. przyjęcia Zamówienia za pośrednictwem zautomatyzowanego systemu transakcyjnego Sklepu oraz udostępnienia informacji o kanale płatności (numer konta bankowego).

  5. Sklep jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem strony internetowej https://sto90.pl/ dostępnej przez 24 godziny na dobę.  Administrator podejmuje starania, aby zapewnić Użytkownikowi nieprzerwany dostęp do Sklepu, 365 dni w roku, jednakże Administrator zastrzega sobie możliwość stosowania przerw technicznych w działaniu Sklepu.

  6. Korzystanie z Sklepu jest dobrowolne i nieodpłatne dla każdego Użytkownika. Korzystanie z Sklepu oznacza wyrażenie zgody na warunki określone w Regulaminie. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z usług oferowanych poprzez Sklep ze szczególnym uwzględnieniem rozpoczęcia przesyłania danych.

 1. DEFINICJE

2.1 Terminy pisane w Regulaminie wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w pozostałych postanowieniach Regulaminu, mają następujące znaczenie

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.sto90.pl korzystający ze zautomatyzowanego systemu transakcyjnego dostarczanego przez Administratora;

Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonała prawidłowej Rejestracji lub procedury złożenia Zamówienia bez rejestracji i tym samym zawarła z Administratorem umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną;

Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika w postaci złożenia oferty Administratorowi, które po potwierdzeniu przez Administratora stanowi zawarcie z Administratorem umowy sprzedaży na odległość; Zamówienie winno określać liczbę i rodzaj Produktów, jest składane za pośrednictwem Systemu i rodzi obowiązek zapłaty Ceny;

Cena – łączny koszt Produktów objętych Zamówieniem (wydruków plakatów), powiększony o koszt dostawy do wskazanego przez Użytkownika miejsca (jeśli jest należny), wyrażony w złotych polskich (PLN);

Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną nieodpłatnie przez Administratora za pośrednictwem Systemu, umożliwiające Użytkownikowi zawarcie umowy sprzedaży na odległość;

Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawierana między Administratorem a Użytkownikiem;

Produkty – towary wystawione na sprzedaż w Sklepie (wydruki plakatów), uwzględniające stan magazynowy i stanowiące kompletny asortyment sklepu w wybranym momencie;

Rejestracja – zespół czynności dokonywanych przez użytkownika w dedykowanym w Sklepie formularzu rejestracyjnym, obejmujący podanie danych osobowych w celu utworzenia Konta;

Koszyk – usługa elektroniczna w Systemie stanowiąca przestrzeń wyłącznego dostępu Użytkownika, zawierająca zestawienie Produktów, które zostały dodane przez Użytkownika z zamiarem zawarcia Umowy Sprzedaży, umożliwiająca zmianę ich liczby i innych parametrów, a także przejście do formularza Zamówienia; usługa ta nie rodzi jednak obowiązku zapłaty i nie stanowi zawarcia Umowy Sprzedaży;

Konto Użytkownika – usługa elektroniczna w Systemie stanowiąca przestrzeń wyłącznego dostępu Użytkownika, pozwalająca na zarządzanie warunkami i parametrami Umowy, w tym zmianę danych, usunięcie Konta Użytkownika (wypowiedzenie Umowy), przeglądanie historii Zamówień i sprawdzanie ich statusu;

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży na odległość, zawierana między Administratorem a Użytkownikiem, po potwierdzeniu Zamówienia.

 1. WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG DOSTĘPNYCH PRZEZ SKLEP

  1. W celu korzystania z Sklepu wymagane jest dysponowanie urządzeniem końcowym z dostępem do Internetu, z zainstalowaną przeglądarką internetową, której konfiguracja umożliwia uzyskanie dostępu do Sklepu, a także przyjmowanie i wykorzystywanie plików cookies.

  2. Wymagania techniczne niezbędne do skorzystania z Sklepu, które powinien spełniać Użytkownik to: urządzenie końcowe podłączone do sieci Internet; aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

3.3  Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Usług, jest zawarcie z Administratorem w dowolny sposób, także dorozumiany, Umowy. Umowa jest zawarta z chwilą:

3.3.1 dokonania prawidłowej i wiążącej Rejestracji, a to jest weryfikacji adresu e-mail podanego przy Rejestracji lub

3.3.2 rozpoczęcia składania Zamówienia za pośrednictwem formularza Zamówienia (bez Rejestracji) zmierzającego do zawarcia Umowy Sprzedaży, o ile w Sklepie udostępniono taką możliwość, lub

3.3.3 zapisania się na newsletter, lub

3.3.4 akceptacji plików cookies (braku sprzeciwu) i rozpoczęcia korzystania z wyszukiwarki lub przeglądania zasobów Sklepu (Produktów);

3.4  Warunkiem złożenia Zamówienia jest dodanie do Koszyka co najmniej jednego (1) Produktu, wybór liczby sztuk oraz wypełnienie formularza Zamówienia, to jest określenie wybranej formy dostawy, podanie danych do wysyłki (imię, nazwisko, adres) oraz potwierdzenie (złożenie) Zamówienia przyciskiem „Zamawiam” na ekranie podsumowującym Zamówienie.

3.5  Użytkownik jest zobowiązany do podania w formularzu Rejestracji następujących danych: adresu e-mail oraz hasła, a także do wyrażenia obligatoryjnej zgody związania się postanowieniami Regulaminu oraz fakultatywnej zgody na przesyłanie informacji handlowych.

3.6  Użytkownik jest zobowiązany do podania w formularzu Zamówienia następujących danych: imienia, nazwiska, pełnego adresu dostawy oraz do wybrania jednej z przewidzianych w Sklepie form dostawy (przesyłka pocztowa i odbiór osobisty). W przypadku dokonywania Zamówienia przez osobę niebędącą Użytkownikiem, istnieje możliwość jednoczesnego dokonania Rejestracji.

3.7  Umowa Sprzedaży może zostać zawarta przez Użytkownika na rzecz osób trzecich, z zastrzeżeniem, że wyłącznie odpowiedzialnym za swoje zobowiązanie pozostaje Użytkownik.

3.8 Administrator ma prawo weryfikacji prawdziwości danych podanych w formularzach, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości zastrzega sobie prawo do niezawarcia Umowy Sprzedaży lub natychmiastowego rozwiązania Umowy lub Umowy Sprzedaży.

3.9 Użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia zgodnych z prawdą i niewprowadzających w błąd informacji w trakcie Rejestracji, składania Zamówienia i korzystania z Sklepu. Bezwzględnie zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści bezprawnych.

3.10 Użytkownik może dokonać natychmiastowego rozwiązania Umowy poprzez wypisanie się z newslettera (ponowne podanie adresu e-mail w okienku zapisu na newsletter), usunięcie Konta z jego poziomu lub zaprzestanie korzystania z Sklepu. Po opuszczeniu Sklepu Użytkownik powinien usunąć przechowywane na swoim urządzeniu końcowym pliki cookies, utworzone przez Sklep.

3.11 Rozwiązanie Umowy nie jest jednoznaczne z zakończeniem przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celach marketingowych w prawnie uzasadnionym celu, przez jaki rozumie się marketing usług własnych Administratora lub przesyłania informacji handlowych na wskazane adresy e-mail przez Administratora, jeżeli Użytkownik nie wyraził sprzeciwu co do takiego wykorzystywania danych osobowych lub wyraził zgodę na przesyłanie mu informacji handlowej za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

 1. PRODUKTY I UMOWA SPRZEDAŻY

4.1  Cena Produktów znajdujących się w Sklepie stanowi cenę jednostkową za jedną sztukę Produktu, która zostanie powiększona o koszty dostawy – w przypadku wyboru przesyłki pocztowej. Całkowita Cena, do jakiej uiszczenia zobowiązany będzie Użytkownik, ujawniona zostaje na ekranie podsumowującym Zamówienie.

4.2  Administrator dołoży wszelkich starań, aby katalog oferowanych Produktów był aktualny i zgodny z faktycznym stanem magazynowym.

4.3  Momentem zawarcia Umowy Sprzedaży jest otrzymanie przez Użytkownika potwierdzenia zawarcia przedmiotowej umowy, przesłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej, stanowiącego potwierdzenie przez Administratora przyjęcia oferty złożonej przez Użytkownika. Potwierdzenie zostanie wysłane niezwłocznie po dokonaniu i opłaceniu Zamówienia, przy braku okoliczności uniemożliwiających zawarcie Umowy Sprzedaży.

4.4 Administrator zastrzega sobie prawo do niepotwierdzenia zawarcia Umowy Sprzedaży w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych, niedających się przewidzieć okoliczności.

4.5 Niepotwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży w terminie 3 dni od uiszczenia Ceny lub wysłanie do Użytkownika oświadczenia o niepotwierdzeniu warunków Umowy końcowej powoduje, iż Umowę Sprzedaży traktuje się jak niezawartą.

4.6 W przypadku, gdy Zamówienie Użytkownika nie zostanie opłacone w terminie 7 dni od dnia jego złożenia, Umowę Sprzedaży traktuje się, jakby Użytkownik odstąpił od Umowy Sprzedaży w ostatecznym możliwym terminie.

4.7 Administrator ma prawo do wypowiedzenia Umowy Sprzedaży Użytkownikowi lub złożenia oświadczenia o niepotwierdzeniu jej zawarcia w trybie natychmiastowym w każdym czasie w przypadku stwierdzenia, że do jej zawarcia doszło z naruszeniem postanowień Regulaminu lub przepisów prawa, Zamówienie zostało złożone przez osobę niespełniającą wymogów Regulaminu lub działania niezgodnego z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub naruszenia przepisów prawa, pozostającego w związku z usługami świadczonymi na podstawie Regulaminu. Od stosownego oświadczenia woli przysługuje Użytkownikowi odwołanie w trybie postępowania reklamacyjnego oraz na zasadach ogólnych.

4.8 Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy przez Użytkownika w posiadanie.

4.9 Użytkownikowi nie przysługuje także prawo do odstąpienia od umowy, jeśli wartość Zamówienia nie przekracza kwoty 100 zł. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje osobom niebędącym konsumentami.

4.10 Do skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży o którym mowa powyżej, wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia woli przed upływem terminu pod adres e-mail: kontakt@sto90.pl 

4.11 Użytkownik jest obowiązany do niezwłocznego odesłania Produktów, w zakresie których odstępuje od Umowy Sprzedaży, a Administrator ma prawo do wstrzymania się ze zwrotem środków do momentu ich doręczenia. Zwracane produkty muszą być fabrycznie nowe, w stanie nienaruszonym, w opakowaniu gwarantującym bezpieczny transport. Zwrotowi podlega cena Produktów oraz koszt najtańszego sposobu dostawy, o ile Użytkownik odstępuje od Umowy Sprzedaży w całości.

4.12 Koszty powrotnego dostarczenia Produktów do Administratora obciążają Użytkownika.

4.13 Administrator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wysokości zwracanych środków o wysokość zmniejszenia wartości rzeczy w przypadku stwierdzenia oznak korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia cech i charakteru Produktu, stosownie do normy wyrażonej w art. 34 ust. 4 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.). W tym zakresie Administratorowi przysługuje prawo do umownego potrącenia przysługującej mu wierzytelności, z zachowaniem obowiązku złożenia odrębnego oświadczenia woli Użytkownikowi w tym zakresie.

 1. OPŁACANIE ZAMÓWIEŃ I DOSTAWY

5.1  Złożenie Zamówienia za pośrednictwem Sklepu jest możliwe wyłącznie za pośrednictwem formularza Zamówienia i rodzi obowiązek zapłaty wskazanej Ceny.

5.2 Administrator udostępnia Użytkownikom następujący kanał płatności: płatność elektroniczna lub tradycyjna w postaci przelewu bankowego, dokonywanego na numer konta bankowego wskazany na ekranie podsumowującym Zamówienie, w sekcji Przelew Bankowy.

5.3 Zamówienie winno być opłacone z góry w pełnej wysokości, nie później niż w terminie 7 dni od jego złożenia. Zaksięgowanie środków na rachunku bankowym Administratora umożliwia weryfikację Zamówienia i złożenia Użytkownikowi oświadczenia o potwierdzeniu zawarcia Umowy Sprzedaży.

5.4 Nieopłacenie Zamówienia w powyższym terminie traktuje się jak złożenie przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

5.5 Na okoliczność dokonanej zapłaty Administrator wystawi Użytkownikowi dokument księgowy i prześle go w wersji elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej, wraz z potwierdzeniem zawarcia Umowy Sprzedaży.

5.6 W przypadku, gdy doszłoby do rozwiązania lub wypowiedzenia Umowy Sprzedaży z dowolnej przyczyny, w tym także z tytułu braku Produktów objętych Zamówieniem na stanie magazynowym, a Użytkownik uiścił już należną Cenę, Umowę Sprzedaży traktuje się jak niebyłą, a Administrator jest obowiązany do zwrotu Użytkownikowi wszystkiego, co świadczył na rzecz Administratora. W przypadku gdy rozwiązanie lub wypowiedzenie wynika z okoliczności, za które winę ponosi Użytkownik, Administrator pomniejszy kwotę zwrotu o ewentualne koszty poniesione w związku z obsługą Zamówienia.

5.7 W Sklepie dostępne są następujące sposoby dostawy: przesyłka pocztowa, odbiór osobisty dostępny pod adresem ustalanym w bezpośredniej korespondencji Użytkownika z Administratorem.

5.8 W każdym z powyższych przypadków maksymalny termin wysyłki Produktów do Użytkownika wynosi maksymalnie 7 dni od dnia zaksięgowania środków na koncie Administratora.

5.9 W przypadku opcji odbioru osobistego termin gotowości Produktów do odebrania to maksymalnie 7 dni od dnia zaksięgowania środków na koncie Administratora.

 1. REKLAMACJE

6.1 Użytkownik ma prawo skorzystać z procedury reklamacyjnej, w ramach której może zgłosić swoje zastrzeżenia co do usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora, w szczególności funkcjonowania Sklepu lub kwestii związanych z rozliczaniem Zamówień.

6.2 Reklamację można złożyć w formie elektronicznej pod adresem kontakt@sto90.pl lub w formie pisemnej pod adresem: Organizm Mirosław Gurzyński, ul. Fasolowa 37 m. 6, 87-100 Toruń z dopiskiem „Reklamacja Sto90.pl”.

6.3 Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko, adres e-mail oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwraca się do składającego reklamację Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

6.4 Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Jeśli w trybie reklamacji Użytkownik dochodzi roszczeń z rękojmi, termin ulega skróceniu do 14 dni.

6.5 Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie w sposób i na adres wskazany w reklamacji.

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW I COOKIES

7.1 Dane osobowe zebrane przez Administratora od Użytkowników są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) w zakresie niezbędnym do wykonania zawartej Umowy końcowej oraz w prawnie usprawiedliwionym celu marketingu usług własnych, a także, w razie wyrażenia zgody przez Użytkownika, w celu wysyłania informacji handlowej drogą elektroniczną (newsletter).

7.2 Administratorem danych osobowych jest Administrator – tj. firma Organizm Mirosław Gurzyński z siedzibą w Toruniu. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych podmiotom trzecim oraz ujawniać im dane osobowe Użytkowników wyłącznie w zakresie, jaki jest niezbędny do prawidłowego wykonania Usług i Umowy Sprzedaży.

7.3 Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i usunięcia oraz prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazania danych innemu administratorowi danych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz stanowi warunek korzystania z Sklepu.

7.4 Każdy Użytkownik może odwołać zgodę, o której mowa w pkt. 7.1 in fine w każdym czasie. Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne.

7.5 Sklep może korzystać z plików typu cookie w celu przetwarzania i przechowywania informacji dotyczących korzystania przez Użytkowników oraz prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy, w tym również narzędzi remarketingu, np. Google AdSense. Pliki typu cookie są identyfikatorami, które witryna sieci Web może przesłać do przeglądarki w celu zapisania ich na komputerze Użytkownika, umożliwiając identyfikację użytkownika i ułatwiając mu korzystanie z witryny w czasie następnych odwiedzin. Dzięki stosowaniu plików typu cookie Administrator może śledzić adresy internetowe domen odwiedzających użytkowników. Dane te są analizowane dla celów wewnętrznych. Możliwe jest takie ustawienie przeglądarki, aby Użytkownik był informowany w momencie przesyłania pliku typu cookie. Dzięki temu Użytkownik ma możliwość podjęcia decyzji, czy chce zaakceptować taki plik, czy nie.

7.6 W Sklepie wykorzystywany jest system statystyk Google Analytics, który może być wykorzystywany do tworzenia profilów Użytkowników pod pseudonimem. W tym celu system Google Analytics wykorzystuje pliki cookies. Szczegółowe cele, do których Google Analytics wykorzystuje pliki cookies wymienione są w dokumencie dostępnym pod adresem: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/.

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

8.1 Administrator nie ponosi odpowiedzialności w związku z niewłaściwym korzystaniem z Sklepu przez Użytkownika.

8.2 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu błędnego użycia, niemożności użycia lub błędnego działania Sklepu z powodu siły wyższej, winy Użytkownika lub innych powodów niezawinionych przez Administratora.

8.3 Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika danych nieprawdziwych lub błędnych.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1 Administrator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują pod warunkiem opublikowania ich na stronie internetowej Sklepu z czternastodniowym okresem przejściowym. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony drogą poczty elektronicznej.

9.2 W powyższym zakresie uznaje się, że Użytkownik wyraził zgodę na zmianę, jeśli nie wyraził sprzeciwu w terminie określonym w 9.1 na zmienione postanowienia.

9.3 Do Zamówień złożonych przed wejściem w życie nowego Regulaminu stosuje się przepisy dotychczasowe.

9.4 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.09.2017 r.